กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม “นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พบอาจารย์ประจำชั้นและงานพัฒนานักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พบอาจารย์ประจำชั้นและงานพัฒนานักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา พ่วงแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธกา พิมพ์รุณ อาจารย์ประจำชั้นเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยได้ให้คำปรึกษาในเรื่องการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์ในการเรียนชั้นปีที่ 4 การติดตามชั่วโมงกิจกรรม (Activity Transcript) ก่อนสำเร็จการศึกษา และความต้องการให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ได้ปรึกษาในด้านการเรียน และด้านอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต