กิจกรรมนักศึกษา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 กันยายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีของนักศึกษาทุกหลักสูตรที่มีต่อคณาจารย์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบทอดต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คุณนุชสรา เพชรบุตร รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลฯ ด้านบริหาร โรงพยาบาลศิริราช และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี ภายหลังจากพิธีไหว้ครู คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มอบโล่รางวัล “อาจารย์ดีเด่น “ สาขาความเป็นครู ให้กับ อาจารย์ปิยาภรณ์ เยาวเรศ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลรากฐาน รางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาประดิษฐ์และ/นวตกรรมให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาฯ/อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และได้มอบรางวัล NS MAHIDOL Award รางวัลการประกวดบทประพันธ์ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง และการประกวดพานไหว้ครู โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารมหิดลอดุลยเดช - พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา