กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม “เสริมสร้างความรู้ประกันคุณภาพกับนักศึกษาแกนนำ” ให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร

วันที่ 9 กันยายน 2566 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความรู้ประกันคุณภาพกับนักศึกษาแกนนำ” ให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มาบรรยายหัวข้อ “เกณฑ์การประกันคุณภาพที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหิดลเกี่ยวข้องและแนวทางการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาเพื่อให้เกิดวงจรคุณภาพ” ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ แกนนำนักศึกษาชั้นปี1-4 และนักศึกษาที่มีความสนใจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำกระบวนการพัฒนาคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 60 คน ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ สิทธิปรีชาชาญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธกา พิมพ์รุณ อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 303 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย