กิจกรรมนักศึกษา

การบรรยาย เรื่อง "จิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า"

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย เรื่อง "จิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า" ให้กับบุคลากรและนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร การบรรยายดังกล่าวจัดออนไลน์ผ่าน Webex