กิจกรรมนักศึกษา

พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา (รับขีด) นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบหมวก พร้อมขีดหมวกสัญลักษณ์พยาบาลวิชาชีพ เข็มเครื่องหมายสถาบัน ทุนรางวัลการศึกษา และเกียรติบัตร ในพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณกนกวรรณ ซิมพัฒนานนท์ หัวหน้างานการพยาบาลจักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ให้เกียรติมาร่วมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ ชั้น 5 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา