กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม “นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ประจำชั้นและงานพัฒนานักศึกษา ภาคการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2565”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ประจำชั้นและงานพัฒนานักศึกษา ภาคการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2565” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมี ผู้ช่วยศาสตตราจารย์ธนิษฐา สมัยและอาจารย์ ดร.ทิวาภรณ์ เฉลิมพิชัย อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ได้ปรึกษาในด้านการเรียนและด้านอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต