กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม “สืบสานพระราชปณิธาน พยาบาลของแผ่นดิน สร้างสุขภาวะเพื่อประชาชน”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร จัดกิจกรรม “สืบสานพระราชปณิธาน พยาบาลของแผ่นดิน สร้างสุขภาวะเพื่อประชาชน” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร Noble และ Synergy และทำให้นักศึกษาได้ทราบถึงพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศ์ที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาลไทย และรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล