กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม “นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบงานพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ประจำชั้น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบงานพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ประจำชั้น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิษฐา สมัย และอาจารย์ ดร.ทิวาภรณ์ เฉลิมพิชัย อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ได้ปรึกษาในด้านการเรียนและด้านอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต