กิจกรรมนักศึกษา

นางสาววันนาเดีย จะปะกิยา นักศึกษาชั้นปี 4 ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ Future pedagogy: How to harmonize technology with humanity ร่วมกับ นักศึกษาวิชาชีพสุขภาพ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นางสาววันนาเดีย จะปะกิยา นักศึกษาชั้นปี 4 ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ Future pedagogy: How to harmonize technology with humanity ร่วมกับ นักศึกษาวิชาชีพสุขภาพ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2565 The Global Interprofessional Education Conference: GIPEC 2022 จัดโดยมูลนิธิพัฒนาการบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ