กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม “เสริมสร้างความรู้การประกันคุณภาพกับนักศึกษาแกนนำและส่งงานสานต่อ”

วันที่ 21 กันยายน 2565 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความรู้การประกันคุณภาพกับนักศึกษาแกนนำและส่งงานสานต่อ” ให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ บรรยายเรื่อง “เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ” ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ แกนนำนักศึกษาชั้นปี1-4 และนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ป.โท ป.เอก ที่มีความสนใจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำกระบวนการพัฒนาคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกลวรรณ มุกสิกทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธกา พิมพ์รุณ อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย