กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมบรรยาย ในหัวข้อ "The Importance of Nursing License: Benefit, Salary, Welfare, Career Path" กิจกรรมให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 62

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 18.00 - 19.00 น. งานบริการการศึกษา จัดกิจกรรมบรรยาย ในหัวข้อ "The Importance of Nursing License: Benefit, Salary, Welfare, Career Path" กิจกรรมให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 62 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอารีย์ วงษ์ประเสริฐ หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ "การเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting