กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม “จุดเริ่มต้นวิชาชีพพยาบาลบนเส้นทางสีขาว สู่การเป็นพยาบาลของแผ่นดิน”

วันที่ 15 กันยายน 2564 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “จุดเริ่มต้นวิชาชีพพยาบาลบนเส้นทางสีขาว สู่การเป็นพยาบาลของแผ่นดิน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา เกษมสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวต้อนรับคุณดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ในโอกาสให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการบรรยาย หัวข้อ “เรียนรู้ ปฏิบัติการ บนเส้นทางการพยาบาลอย่างมีความสุข” เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณการเป็นพยาบาลของแผ่นดิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาลในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live