กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมออนไลน์ “สืบสานพระราชปณิธาน พยาบาลของแผ่นดิน สร้างสุขภาวะเพื่อประชาชน”

วันที่ 8 กันยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “สืบสานพระราชปณิธาน พยาบาลของแผ่นดิน สร้างสุขภาวะเพื่อประชาชน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา เกษมสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวต้อนรับคุณดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ในโอกาสให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการบรรยาย หัวข้อ “เรียนรู้ ปฏิบัติการ บนเส้นทางการพยาบาลอย่างมีความสุข” เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณการเป็นพยาบาลของแผ่นดิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาลในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting