กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 (รหัส 63) พบคณบดี

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 (รหัส 63) เรื่อง “การดูแลนักศึกษาในสถานการณ์ Covid 19” ผ่านระบบ MS Teams ในการพูดคุยครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 225 คน โดยมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารร่วมกันตอบข้อซักถามจากนักศึกษาในประเด็นต่างๆ