กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หัวข้อ "Conversation Class ครั้งที่ 2"

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00-17.30 น. งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หัวข้อ "Conversation Class ครั้งที่ 2" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วิทยากรโดย อาจารย์ภรณ์ทิพย์ สุญาสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล