กิจกรรมนักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มบริหารของนักศึกษาชั้นปีที่ 3ได้จัด กิจกรรมร้อยดวงใจสายใยรัก Bye'nior

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00-20.00 น. งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มบริหารของนักศึกษาชั้นปีที่ 3ได้จัด กิจกรรมร้อยดวงใจสายใยรัก Bye'nior เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรัก ความผูกพันเพื่อให้เกิดความประทับใจระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ ทั้งนี้ ผศ.ดร.เวหา เกษมสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อ.ดร.นันทกานต์ มณีจักร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ และอ.ดร.นาตยา รัตนอัมภา อาจารย์ประจำชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย