กิจกรรมนักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมในหัวข้อ อนาคตสดใสเริ่มต้นชีวิตใหม่ในการทำงาน

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.45-16.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเตรียม ความพร้อมสู่การทำงาน และเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ หัวข้อ “อนาคตสดใสเริ่มต้นชีวิตใหม่ในการทำงาน” ผ่านระบบ Cisco Webex ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย หัวข้อ "Smart Nurse บุคลิกภาพต้องตา สื่อสารประทับใจ สร้างจิตวิญญาณของผู้ให้ ใส่ใจบริการ" วิทยากร โดย คุณจุฑาทิพย์ วุฒิชาติ และการบรรยาย หัวข้อ “การบริหารเงินอย่างมั่นใจ” วิทยากรโดย คุณนิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ และกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวอวยพรและให้กำลังใจ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ทั้งนี้ทีมผู้บริหาร คณาจารย์จากภาควิชา และหน่วยงานต่างๆ ได้ส่งกำลังใจให้นักศึกษาผ่านสื่อคลิปวิดีโอ และในช่วงท้ายเวลา 15.30-16.00น.นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาonline เพื่อรับกำลังใจและคำอวยพรในโอกาสสำเร็จการศึกษา