กิจกรรมนักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ Writing

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 17.00-18.30 น. งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหัวข้อ Writing ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วิทยากรโดย อาจารย์ชลธิดา ลาดี อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์