กิจกรรมนักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหัวข้อ " Vocabulary & Phonics"

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 15.00-16.30 น. งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหัวข้อ " Vocabulary & Phonics" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วิทยากรโดย คุณวิไลลักษณ์ มาพิทักษ์ และคุณชนาวี เทียนมณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์