กิจกรรมนักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหัวข้อ Grammar in Use 2

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 16.00-17.00 น. งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหัวข้อ Grammar in Use 2 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.รุ่งนภา รู้ชอบ อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา