กิจกรรมนักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 17.00-18.30 น. งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหัวข้อ "Reading ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams" วิทยากรโดย อาจารย์บุษรา หิรัญสาโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลรากฐาน