กิจกรรมนักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมอาจารย์ประจำชั้นพบนักศึกษาชั้นปีที่ 2

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30-14.30 น. งานพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมอาจารย์ประจำชั้นพบนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 62 เพื่อให้อาจารย์ประจำชั้นให้คำปรึกษาในด้านการเรียน ด้านการปรับตัว และด้านอื่นๆของนักศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ผศ.ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำชั้น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญจันทร์ สิทธิปรีชาชาญ และอาจารย์ ดร.กุลธิดา หัตถกิจพาณิชกุล ได้ร่วมให้ข้อมูลกับนักศึกษาด้วย