กิจกรรมนักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหัวข้อ Grammar in Use ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี อาจารย์ ดร.รุ่งนภา รู้ชอบ ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เป็นวิทยากร