กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมอบรม"ทักษะทางด้านการสื่อสารและการนำเสนอ

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรม"ทักษะทางด้านการสื่อสารและการนำเสนอ หัวข้อ “นำเสนองานอย่างไรให้โดนใจผู้ฟัง” โดย นางสาววณิชยา หวันลา ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams