กิจกรรมนักศึกษา

อาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมนำเสนองานในกิจกรรม The 15th International Forum of Health Sciences in Kyushu University

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมนำเสนองานในกิจกรรม The 15th International Forum of Health Sciences in Kyushu University ซึ่งจัดโดย Department of Health Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ผ่านโปรแกรม Zoom โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ คงคา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “Enhancing Patient Safety through IPE” และ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอผลงาน ในหัวข้อต่างๆดังนี้

1. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (นานาชาติ) ได้แก่ นางสาวธัชกร คล้ายสุบรรณ และ นางสาวสุภาพร ภูศรี นำเสนอในหัวข้อ “Introduction of Mahidol University and Education of Thai Nursing during the Covid-19 Pandemic”

2. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นางสาวธนัชพร ร่วมมิตร และ นางสาวพัชริญา ขันทอง นำเสนอในหัวข้อ “Nurses of the Land: Volunteers for Global Citizen”

3. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นางสาวสิริญา ไม้หอม นางสาวอาภาภัทร รักษากุล และนายอดิสรณ์ ประชาด นำเสนอในหัวข้อ “Effect of Religion to Health Belief and Health Care”