กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมนานาชาติ The 7th Virtual Biennial International Nursing Conference (BINC) จัดโดย Universitas Indonesia ผ่านเว็บไซต์ Hopin (ซีรี่ส์ที่ 2)

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมนานาชาติ The 7th Virtual Biennial International Nursing Conference (BINC) จัดโดย Universitas Indonesia ผ่านเว็บไซต์ Hopin (ซีรี่ส์ที่ 2)

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ได้นำเสนอผลงานในหัวข้อที่น่าสนใจ โดย Miss Ei Su Mon นำเสนอในหัวข้อ “Factors Predicting Blood Pressure Control among Patients with Non-dialysis Chronic Kidney Disease in Myanmar” และ Mr. Saveth Kim นำเสนอในหัวข้อ “Parents’ Knowledge, Attitudes, and Practices Towards Antibiotic Use in Children with Upper Respiratory Tract Infections in Cambodia” และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงานโครงการต่างๆ โดย นายปฏิเวธ ฉีดเสน และ นางสาวนันท์นภัส คงภักดี ร่วมกันนำเสนองานในหัวข้อ “The Project of Knowledge Providing to Community | 12th Gen Z “Say No”: TOBACCO BURNS YOUR LUNGS”