กิจกรรมนักศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 14 มีนาคม 2563 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด "พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา เกษมสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน โดยในปีนี้มีผู้มอบทุนการศึกษา ดังนี้ คุณช้วน-คุณประไพ มะลิทอง คุณประยูร-คุณลักคณา กวีวุฒิศิลป์ คุณพิชญา-คุณอัมภาพร พิสุทธิกุล และศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ และในโอกาสนี้ คณะฯ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้มอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และการให้ทุนการศึกษาโดยผู้ให้ทุนในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้การศึกษาของนักศึกษาเป็นไปอย่างเท่าเทียม ตามเป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal:SDG)