กิจกรรมนักศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2563

วันที่ 26 กันยายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2563 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา เกษมสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และในวันนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าพนักงาน สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายหลักการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงการฝึกปฎิบัติซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ ในการดับเพลิงประเภทต่างๆ และฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ จำลองสถานการณ์จริง ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์