กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมบริการชุมชน ให้บริการด้านสุขภาพแด่ประชาชน และผู้ป่วยยากไร้ ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา เกษมสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์ ดร.เกศศิริ วงษ์คงคำ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริการชุมชน ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน และผู้ป่วยยากไร้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการสาธิตสอนการล้างมือและใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน COVID-19 และฝุ่น PM 2.5 รวมไปถึงสอนปฏิบัติทำแผลและ firstaid จากแมลงกัดต่อย ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ กรุงเทพฯ