กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมบริการชุมชน ให้บริการด้านสุขภาพแด่ประชาชน และผู้ป่วยยากไร้ ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา เกษมสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์ ดร.เกศศิริ วงษ์คงคำ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริการชุมชน ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน และผู้ป่วยยากไร้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการสาธิตสอนการล้างมือและใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน COVID-19 และฝุ่น PM 2.5 รวมไปถึงสอนปฏิบัติทำแผลและ First Aid จากแมลงกัดต่อย เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงตามเป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable Development Goal:SDG) ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ กรุงเทพฯ