กิจกรรมนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้กับแกนนำนักศึกษา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการ ประกันคุณภาพให้กับแกนนำนักศึกษา วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้อง 303 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย