กิจกรรมนักศึกษา

พิธีบัณฑิตถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณาจารย์ และงานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีบัณฑิตถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณาจารย์ และงานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาฯ คณาจารย์ และนักศึกษาของคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี ภายในงานมีการแสดงชุดต่างๆ อาทิ การขับร้องเพลงประสานเสียงเพลง "เทิดพระนาม" เพลง “ปณิธานพยาบาลมหิดล” การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง "ปณิธานพยาบาลมหิดล" เพลง "พยาบาลมหิดล" โดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 และร้องเพลง "พิกุลรำลึก" ร่วมกัน ณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา