กิจกรรมนักศึกษา

้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค เพื่อเข้าประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันประกวดมารยาทไทย


น.ส. พรกนก เกียรติยศปัญญา น.ส. เบญจรัตน์ ป้อมหลักทอง น.ส. ทิวาพร บุญนาม และน.ส. ณัฐกาญจน์ ตันนรา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ในกิจกรรม "การประกวดมารยาทไทย" โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)กรุงเทพฯ