กิจกรรมนักศึกษา

พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา (รับขีด) นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบขีดสำเร็จ เข็มเครื่องหมายสถาบัน ทุนรางวัลการศึกษา ทุนรางวัลขยันหมั่นเพียร และเกียรติบัตร ในพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา (รับขีด) นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โอกาสนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจาก คุณสดุดี โรจนะภิรมย์ หัวหน้าสายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คุณดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช นายแพทย์สมชาย ดุษฎีเวทกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และคุณกองแก้ว ย้วนบุญหลิม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ช่วงบ่ายของวันเดียวกันเป็นกิจกรรมของการปัจฉิมนิเทศ เริ่มด้วยการบรรยาย เรื่อง “พลังใจ อนาคตใหม่ พยาบาลของแผ่นดิน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อด้วยการเล่าสู่กันฟัง เรื่อง “New Gen NS” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ.พญ.ณัฎฐา สายเสวย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และการบรรยาย เรื่อง “สอบอย่างไรให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา