การจัดการเรียนการสอนออนไลน์แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (โดย กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล)
บทเรียนออนไลน์ (โดย กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล)
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (คู่มือ / การใช้งาน) (โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
พัฒนาสื่อการสอน
Website เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยทางการพยาบาลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์


Website ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นข้อมูลประกอบการเรียน การสอนและการทำวิจัยทางการพยาบาลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลโรค การวินิจฉัย การรักษา การพยาบาล แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้ง ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น E-Books, E-Journals, E-Thesis ตลอดจนข้อมูลที่สนับสนุนการทำวิจัย เช่น Research Databases, Instrument Databases วิธีการใช้โปรแกรม Turnitin และ EndNote
Website ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ เฉพาะวิชาทางการพยาบาล ที่มีให้บริการในห้องสมุดทุกแห่งในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถ อ่าน Full text ได้ทุกหน้า รวมทั้ง Save หรือ Print เนื้อหาภายใน เล่มได้
Infographic / Clips การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โดย กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การสอบออนไลน์