ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (NS Mahidol Core Value)

Noble : สืบสานปณิธาน ทำงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม
 • ยึดถือพระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในการปฏิบัติงาน
 • ภาคภูมิในวิชาชีพ
Synergy : รวมพลัง ร่วมใจมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

Unity / Teamwork

 • ทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
 • มีความรัก ความผูกพัน
 • มีการส่งเสริมให้กำลังใจ และชื่นชมความสำเร็จซึ่งกันและกัน
 • ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

Ownership

 • รักษาผลประโยชน์ขององค์กร

Networking

 • ประสานเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ทำงานร่วมกับหน่วยงาน/สถาบัน และองค์กรอื่น ๆ

Moral : คุณธรรม จริยธรรม นำองค์กร

Integrity Ethic

 • คิดดี พูดดี ทำดี
 • ยึดมั่นในความถูกต้อง
 • มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
 • ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

Fairness / justice

 • ทำงานโดยไม่เห็นแก่พวกพ้อง

Accountability : รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

Responsibility

 • มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคม
 • ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

Discipline

 • มีวินัยในการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา
 • รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร

Public Mind

 • ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 • ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร

Human Respect : เคารพ และให้เกียรติต่อกัน

Respect

 • เคารพ ให้เกียรติ และเห็นคุณค่าความเป็นบุคคล
 • การให้อิสระในการทำงาน

Broad minded

 • เปิดใจรับฟัง
 • ยอมรับความหลากหลายทางความคิด การแสดงออก และความสามารถในการทำงาน
 • การยอมรับความเป็นบุคคล/การทำงาน/ความสามารถ/ความแตกต่างของบุคคล
 • เข้าใจในบทบาทของผู้ร่วมงาน

Positive Thinking

 • เข้าใจผู้อื่น/มองส่วนดีของผู้อื่น

Innovation : สร้างนวัตกรรม

Creativity

 • ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 • คิดค้นสิ่งใหม่ๆ
 • ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์

Bring idea to practice

 • สร้างและนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และสังคม

Direct Toward Excellent : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

Creating Benchmark

 • สร้างมาตรฐานเทียบเคียง
 • สร้างงานให้เป็นที่ประจักษ์ ให้เป็นมาตรฐานเทียบเคียงสำหรับสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล

Determine to be the Best

 • มีความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศขององค์กรอย่างยั่งยืน
 • ปฏิบัติงานบนพื้นฐานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์

Onward Improvement : เรียนรู้ตลอดชีวิต คิด พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Perseverance

 • มีความตั้งใจ พากเพียร
 • ฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

Enthusiasm

 • เปิดใจรับฟัง เรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

Leadership : กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยน

Courage to change

 • มีความกล้าที่คิดให้แตกต่าง
 • กล้าทำสิ่งใหม่ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

Role Model

 • เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน

Empowerment

 • เสริมอำนาจ ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ทำงานจนสำเร็จ

ปณิธานพยาบาลมหิดล 

  คำร้อง                     ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
ทำนอง-เรียบเรียง        พีรสันติ จวบสมัย


รวมพลังร่วมใจพร้อมน้อมสืบสานปณิธานพระราชดำรัสองค์พระศรีฯ

สร้างเสริมสุขภาวะสังคมดี              ถวายเป็นราชพลีเพื่อบ้านเมือง

ตั้งมั่นในคุณธรรมนำชีวิต               สรรค์ความคิดสิ่งใหม่ให้ลือเลื่อง

สู่องค์กรเป็นเลิศเทิดประเทือง             คนปราดเปรื่องเรื่องเรียนรู้คู่พัฒนา

เพื่อสร้างคนเป็นผู้นำทางความคิด       นำจริตจิตเจือจานการศึกษา

เคารพให้เกียรติเป็นเน้นปัญญา            เสริมคุณค่าความเป็นคนที่ผลงาน

รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ        ประโยชน์ชาติประชาสุขทุกสถาน

ประชาคมมหิดล-พยาบาล             ขอสรรค์สานสังคมไทยให้ยั่งยืน

เพลงพยาบาลมหิดล 

คำร้อง-ทำนอง-ดนตรี  พีรสันติ จวบสมัย


สืบสานปณิธาน พระพันปีหลวง พยาบาลมหิดล ทุกคนยึดถือ
พระราชดำรัส พวกเราพยาบาล ปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจ

ใจเป็นหนึ่งเดียว ทำงานมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 
เคารพและให้เกียรติกัน เพราะเราเป็นทีมเดียวกัน
หน้าที่รับผิดชอบยิ่งใหญ่  เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตน
กล้าคิดกล้าทำฝึกฝน กล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลง

พวกเรามีใจเดียวกัน ผูกพันปรองดองกันไว้
เปิดใจรับฟัง ประสานงานยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม นำองค์กร
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สร้างมาตรฐานให้พยาบาลใหม่ๆ
ภูมิใจที่ได้เป็น....หนึ่ง...ในพยาบาลมหิดล