กิจกรรมที่ผ่านมา

คณาจารย์และนักศึกษาประจำวิชา พยคร 234 การส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยผ่านการเรียนแบบสหสาขาวิชาชีพ เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก