กิจกรรมที่ผ่านมา

คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์อาคันตุกะ จาก Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสมาให้คำปรึกษาเพื่อร่างและปรับแก้ไขบทความเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS Q1 แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์