กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเทียบเคียงผลการดำเนินงานด้านกระบวนการและผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA