กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับและประชุมปรึกษาหารือกับ Professor Angela Dawson, Associate Dean (Research), Faculty of Health ผู้บริหารจาก University of Technology Sydney