กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรม “การประเมินผลการเรียนการสอน จากผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetic counseling) กลุ่มที่ 1”