กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานที่ บ.ม.จ. บางจากคอร์ปอเรชั่น ในเรื่องการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม