กิจกรรมที่ผ่านมา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควบปริญญาตรี" ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล