กิจกรรมที่ผ่านมา

ผู้บริหารคณะฯและคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต นานาชาติ เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 303