กิจกรรมที่ผ่านมา

ผศ.ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวมนันชยา กองเมืองปัก นางกรุณา ชูกิจ และรศ.ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล กองบรรณาธิการ เข้ารับมอบรางวัลโล่เกียรติคุณ และป้ายรางวัล ในการประกวดรางวัลตำราศิริราช ประเภทดีมาก ประจำปี 2565