กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ "Challenges in NCDs management to achieve the SDGs in the COVID-19 era and beyond" วันที่ 2