กิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรมเรื่อง "การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ผ่านทางผิวหนัง (HAI-skin infection)"