กิจกรรมที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา เกษรศรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมนานาชาติ 11th Hong Kong International Nursing Forum (ออนไลน์)