กิจกรรมที่ผ่านมา

พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแด่บุคลากรสายสนับสนุน ในการประกวดผลงาน " Show case best practice ประจำปี 2564"