กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ การสัมมนาออนไลน์ ระดับนานาชาติ ผ่าน ระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meeting