กิจกรรมที่ผ่านมา

พิธีปิดการศึกษาอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 49 กลุ่ม 2 และ 3” สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ และสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)